نمایندگان فروش آرام گستر

لیست نمایندگان تهران و شهرستان

فرم درخواست اعطای نمایندگی

مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد و تکمیل پرونده همکاری:

  • عکس ازدورنمای محل فعالیت (فروشگاه ها و شرکت ها)
  • عکس ازداخل شرکت / فروشگاه
  • دوقطعه عکس4*3( مدیرعامل/صاحب مجموعه متقاضی)
  • کپی آگهی تاسیس شرکت (شرکتها)
  • کپی اساسنامه (شرکتها)
  • کپی سند مالکیت/ اجاره نامه محل فعالیت(فروشگاه ها وشرکت ها)
  • کپی جوازکسب(فروشگاه ها )
  • کپی آگهی تغییرات شرکت(شرکتها)
  •  کپی کارت ملی وشناسنامه